حلقه زنانه

تاریخچه ما

در روزگاری که جهان چشم به پیروزیهای ناپلئون بناپارت دوخته بود؛ فتحعلی شاه از فرمانده ی بزرگ فرانسوی درخواست کرد تا گروهی از بهترین تاجران و متخصصان را نزد او فرستد.در میان افرادی که به فرمان ناپلئون راهی ایران شدند، مهارت دو برادر سوییسی در طراحی و ساخت ساعت، چنان بود که شاه قاجار برای تعمیر ساعت موردعلاقه اش تنها به آن دو اعتماد کرد و پس از آن نیز در ستایش هنرشان، به آنها لقب ساعتچی داد.وقتی برادر بزرگتر به سوئیس برگشت، 
ادامه...